GDPR

Ring mig på +46(0)70-6553991

GDPR

 

Vi bryr oss om din personliga integritet.Ditt förtroende för oss är av största vikt, därför välkomnar vi den nya dataskyddsförordningen - GDPR som fr o m den 25 maj 2018 ersatte Personuppgiftslagen (PUL).

Vi värnar om ett högt skydd av de personuppgifter vi hanterar. Vi är därför transparenta med hur vi samlar in och behandlar uppgifter i samband med den nya förordningen. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss.

 

INTEGRITETSPOLICY

 

Inom Vie Coach- och företagspartner bryr vi oss om din personliga integritet. Vi har en öppenhet gentemot dig som registrerad och jobbar för en hög nivå av tekniskt och organisatoriskt skydd av personliga uppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi behandlar samt i vilket syfte vi behandlar dem. Vi regogör också för vilka val och rättigheter du har i relation till dem.

Denna integritetspolicy beskriver behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Vie Coach- och företagspartner. Vi är personuppgiftsansvariga och bestämmer ändamål och medel med behandlingen av din personuppgifter. Det är till oss du ska vända dig om du har frågor gällande hanteringen av dina personuppgifter.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Personuppgifter avser uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan knytas till dig som kund eller potentiell kund:

- Namn

- Adress

- E-postadress

- Telefonnummer

- Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

 

PERSONUPPGIFTSLAGRING

 

Vi lagrar inte din personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas uppgifterna.

 

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar som gäller dig, samt få tillgång till dessa personuppgifteroch har rätt till att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

 

Du har rätt till att få felaktiga uppgifter som rör dig rättade av oss utan dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Du har när som helst rätt till att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om vi som grund för behndlinge angett att behandlingen är nödvändiga ändamål som rör våra berättigade intressen.

 

Har du synpunkter på vår behandling är du välkommen att kontakta oss. Du innehar också rätten att vända dig till Datainspektionen med ev klagomål.

 

INFORMATIONSSKYDD

 

Utifrån ett systematiskt riskhanteringsarbete anpassas införandet av säkerhetsåtgärder i förhållande till riskerna som säkerställer ettt adekvat skydd.

Åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i närverks - och informationssystem är implementerade.

Medarbetare får endast illgång till de uppgifter som är nödvändiga för att uföra sitt arbete med hänsyn tagen till de speciella ändamålen.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig på Vie Coach- och företagspartner:

Ulvsbygatan 23 D

654 64Karlstad

Mobil: 070-655 39 91

Mail: Monica@viepartner.se

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 Monica Törngren